Definities

Afleveradres: het adres waarop de bestelling wordt afgeleverd, dit kan het thuisadres van koper zijn of een ander adres naar zijn/ haar keuze.

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle online aanbieden, bestelling en overeenkomsten van de website www.goudinkoop-chimera.com.

Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De termijn van zeven dagen gaat in per datum ontvangst.

Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Verkoper: www.goudinkoop-chimera.com

Bedrijfsgegevens

Chimera staat geregistreerd in het Nederlands handelsregister, gevestigd aan de Wycker Brugstraat 5, 6221 EA Maastricht, Nederland. Met BTW nr. , en KVK nr. . 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle online aanbieden, bestellingen en overeenkomsten van de website www.goudinkoop-chimera.com., nader te noemen: “verkoper”. Op eerste verzoek van koper wordt een exemplaar van de Algemene Verkoopvoorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden door koper op de site te raadplegen.

De overeenkomsten, aankopen, aanbieden in de winkels in Roermond en Maastricht zijn uitgesloten van de werking van deze voorwaarden.

Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst met verkoper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van de verkoper.

Na acceptatie van de bestelling ontvangt de koper een bevestigingsmail op het aangegeven email-adres. De bevestiging bevat informatie over de bestelde artikelen, de totaalprijs en de eventuele verzendkosten.

Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en eventueel de overeenkomst te ontbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, dan deelt verkoper dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de koper.

Prijzen, verzendkosten en betaling

De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten zijn altijd inclusief 21% BTW. Voor alle tweedehands goederen geldt de marge regeling.

Alle aanbieden op de website zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt het recht de prijzen te wijzigen, ook in geval van een nabestelling.

De kosten voor verzekering en verzending binnen Nederland komt voor rekening van koper.

De verzendkosten bij retournering van een product komen voor rekening van de consument en worden niet door verkoper terug betaald.

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de koper op welke wijze betaling tot stand zal komen, de opties zijn betaling per IDeal of Creditcard (Maestro, Visa, American Express, Mastercard, JCB, Klarna, SEPA).    

Levering

Levering geschiedt aan het huis van de koper, tenzij in overleg anders is afgesproken. Wanneer de betaling via Paypal is gemaakt wordt de aflevering uitsluitend gedaan op hetzelfde adres als het Paypal account. 

Levering van de bestelling binnen en buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan verschillende aanbieders, waaronder DHL, UPS, FedEx, Mikropakket of Post NL. De Algemene Voorwaarden van deze bedrijven betreffende levering van producten zijn overeenkomstig van toepassing en kunnen op de website worden geraadpleegd.

Mocht een artikel onverhoeds niet meer voorradig zijn, dan wordt koper binnen twee werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

Levering in gedeelten is toegestaan.

Indien een bestelling vanwege een foutieve adressering niet kan worden afgeleverd, dan komen de extra kosten van dien voor rekening van de koper.

Bestellingen zullen na een mislukte afleverpoging bij het postkantoor of servicepunt worden opgeslagen. Koper ontvangt een bericht waar de bestelling in de buurt kan worden opgehaald.

Persoonsgegevens en privacy

De koper is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aanmelden of het plaatsen van een bestelling.

Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van een overeenkomst en zullen op geen enkele wijze aan derden verstrekt worden.

Het mailadres van koper kan gebruikt worden om informatie over nieuwe artikelen en aanbiedingen van verkoper aan consument kenbaar te maken. Koper kan schriftelijk van deze mogelijkheid afzien. 

Bedenktijd en retourzendingen

Verkoper doet al het mogelijke om producten zo goed mogelijk te leveren.

Mocht de koper desondanks niet tevreden zijn over het geleverde product, dan kan het product, zonder opgaaf van redenen, binnen zeven werkdagen worden geretourneerd naar:

Chimera
Wycker brugstraat 5 
6221EA Maastricht

De termijn als bedoeld in de voorgaande alinea gaat in op de dag na ontvangst van het product bij het Afleveradres of bij ontvangst door een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan komen de kosten voor retournering voor rekening van de koper. Het reeds betaalde bedrag en de verzendkosten voor de heenzending worden binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product teruggestort.

Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien de verpakking onbeschadigd is en nog voorzien is van eventuele labels. De verpakking en het product moeten in de originele staat worden teruggestuurd.

Indien verkoper het product retour ontvangen heeft en de koper heeft voldaan aan de eisen van dit artikel, dan zal verkoper er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald.

Koper is niet gerechtigd beroep te doen op zijn/ haar herroepingsrecht indien dit betrekking heeft op levering van op maat gemaakt of gepersonaliseerde producten. 

Garanties

Verkoper garandeert dat alle producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Koper heeft de verplichting te onderzoeken bij ontvangst, doch uiterlijk binnen de herroepingstermijn, of de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst zoals gesloten met verkoper.

Indien de producten niet voldoen aan de garantie, dient de koper dit kenbaar te maken aan de verkoper. Verkoper zal de tekortkoming zo spoedig mogelijk oplossen.

Indien de oplossing niet voldoet aan de verwachting, dan kan de koper binnen de herroepingstermijn van zeven werkdagen de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag wordt binnen veertien dagen door verkoper terugbetaald. 

De te dezen genoemde garantie vervalt indien getracht is een gebrek te herstellen en / of wijzigingen aan te brengen aan het product, danwel het product gebruikt is. Eveneens vervalt de garantie indien de koper de instructies van verkoper niet heeft opgevolgd.

Overmacht

In geval van overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de bestelling op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mede te delen en zonder dat verkoper gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde product geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

De verkoper draagt de verantwoordelijkheid tot aan levering van het product. Na levering gaat het risico over op de consument. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Verkoper draagt er zorg voor dat de afgeleverde bestelling aan de overeenkomst beantwoord.

Iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan verkoper verschuldigd is.

De verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of wordt afgenomen. De informatie en de afbeeldingen op de website zijn indicatief, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de levertermijn en / of het niet voorradig hebben van aangeboden, bestelde en / of betaalde producten.

De beperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld / opzet van verkoper of haar ondergeschikten.

Intellectuele eigendomsrechten

Door nakoming van de overeenkomst verkrijgt de koper slechts een niet exclusief gebruiksrecht. De levering van de bestelling strekt niet tot enige overdracht van intellectueel eigendom.

Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake van de producten die worden aangeboden op de website en die worden gebruikt ter voorbereiding van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de verkoper of diens leveranciers.

Het maken van kopieën, aanpassingen, wijzigen van de foto’s en inhoud van de website in welke vorm en op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Door het plaatsen van de foto’s en inhoud op de website heeft de verkoper uitdrukkelijke toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten berust tot aan betaling van het verschuldigde bedrag volledig bij de verkoper. Indien de koopprijs is voldaan gaat het eigendom van rechtswege over naar de koper.

De koper mag de producten, totdat het eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle overeenkomsten met verkoper is het Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.