Privacy Policy

Algemeen

Chimera respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets
over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven
aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens
Chimera verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Chimera verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te
kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.  Chimera
verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen
doeleinden:

 1. Het verlenen van diensten, bestaande uit o.a. het verkopen van horloges;
 2. Het verstrekken van de door u gevraagde informatie of om de door u gewenste
  dienstverlening online te realiseren;
 3. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 4. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-
  marketingdoeleinden van derden aangewend.

Omschrijving persoonsgegevens

Chimera verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van
de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 1. Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar
  u in contact met ons staat, contactgegevens, enz.);
 2. Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betaal- of kaartgegevens);
 3. Gegevens met betrekking tot verbinding, ge lokalisatie en browser (in het geval dat u
  bijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat);

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Chimera omdat deze door u als betrokkene op eigen
initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen
bekend zijn geworden. Als wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen sommige velden als
verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te
kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Chimera hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
In het geval Chimera gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal
Chimera in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Chimera bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de
hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en
regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Biondolillo juweliers B.V. (tevens handelend onder de naam Chimera)
Chimera
Grote Gracht 8
6211SW Maastricht

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan
de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Chimera
neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Chimera zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen
om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van
derden, zoals Facebook en Google+. ‘T Pandhuis houdt geen toezicht op en is niet
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.
Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde
partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en Cookies

Chimera houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs
deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Chimera
verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Chimera te vergroten, wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek
op de website(s) van Chimera op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Chimera maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de

werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens
Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Chimera geeft u toestemming
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of
links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Chimera heeft geen invloed op
het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-
post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of
verwijderen.

Aanpassen privacy statement

‘T Pandhuis heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de
website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Wij Maken Gebruik Van Cookies.